Jak często należy czyścić komin?

Jak często należy czyścić komin?

Zgodnie z Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.) właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest do sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych przynajmniej raz w roku oraz 

do usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) co najmniej dwa razy w roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym oraz co najmniej cztery razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym.

Powyższe czynności należy zlecić odpowiednim służbom kominiarskim.

 

powrót